bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności BIP Gdańskie Wody

Gdańskie Wody Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gdańskie Wody.
 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gdańskie Wody Sp. z o.o.
 • Adres: Gdańskie Wody Sp. z o.o.
  ul. Witolda Andruszkiewicza 5
  80-601 Gdańsk
 • E-mail: sekretariat@gdanskiewody.pl
 • Telefon: +48 58 32 33 400

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 1. Siedziba Gdańskich Wód Sp. z o.o. znajduje się w Gdańsku, na czwartym piętrze biurowca KOGA przy ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5. Budynek ma pięć kondygnacji nadziemnych. Do budynku prowadzi jedno wejście, z poziomu terenu.
 2. Wejście do siedziby Spółki znajduje się na lewo od wind na czwartym piętrze.
 3. Sekretariat Spółki zlokalizowany jest na wprost od wejścia.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w części wspólnej, za windami. Dostępny jest system przywołujący pomoc w toalecie.
 5. Informacji na temat rozkładu pomieszczeń udzielają pracownicy Sekretariatu Spółki.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 1. Przestrzenie komunikacyjne w budynku są wolne od barier poziomych i pionowych. Korytarze są na jednym poziomie. Komunikacja pionowa może odbywać się za pośrednictwem windy. Winda przystosowana jest do przewozu wózków inwalidzkich. Wyposażona jest w system głośnomówiący, informujący o aktualnym położeniu windy oraz w przyciski z alfabetem Braille’a.
 2. Ciągi komunikacyjne mają szerokość od 150 – 205 cm. Drzwi do stanowisk, w których można załatwić poszczególne sprawy posiadają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich.

Wyposażenie wspomagające

W Sekretariacie Spółki zainstalowano pętlę indukcyjną, z możliwością przeniesienia jej do innego pomieszczenia, w zależności od potrzeb.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 1. Przed i za biurowcem zlokalizowane są ogólnodostępne płatne miejsca postojowe (pierwsza godzina bezpłatna).
 2. W pierwszym rzędzie miejsc parkingowych zlokalizowane są trzy miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, oznaczone znakiem pionowym.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, z zastrzeżeniem posiadania przez psa aktualnych szczepień.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Od czerwca 2021 roku udostępniona zostanie usługa wideotłumaczenia – możliwość zdalnego skorzystania z tłumacza języka migowego podczas obsługi w sekretariacie oraz Dziale Uzgodnień. 

Inne informacje

 1. Budynek położony jest przy ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5. Lokalizacja umożliwia sprawny dojazd z innych części miasta zarówno komunikacją miejską (tramwaj, autobus), jak i własnym środkiem transportu.
 2. Dojazd liniami autobusowymi numer 106, 158, 258 - przystanek Andruszkiewicza. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 140 m. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie Zarządu Transportu Miejskiego
 3. Na wniosek osoby z niepełnosprawnością zapewniona zostaje pomoc/asysta pracownika Gdańskich Wód Sp. z o.o. W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem Gdańskich Wód Sp. z o.o. telefonicznie pod nr tel. 58 32 33 400 lub mailowo przesyłając informację na adres sekretariat@gdanskiewody.pl


Opublikował: Piotr Chojnacki
Publikacja dnia: 11.05.2021
Podpisał: Magdalena Nowakowska
Dokument z dnia: 21.09.2020
Dokument oglądany razy: 309