bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności

 Zakres działalności Spółki, to:

1) administracja w imieniu miasta infrastrukturą odwodnieniową, tj. systemami melioracyjnymi oraz siecią kanalizacji deszczowej w pasach drogowych i placach na terenach Gminy Miasta Gdańska;

2) bieżąca eksploatacja i konserwacja układów odwadniających, będących w jej administracji;

3) utrzymywanie studni publicznych;

4) eksploatacja, utrzymanie i konserwacja fontann;

5) obrona przeciwpowodziowa miasta Gdańska (firma stanowi obwody interwencyjne Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Ludności – Urzędu Miasta w Gdańsku);

6) projektowanie oraz wykonawstwo robót melioracyjnych, hydrotechnicznych i kanalizacyjnych;

Spółka poza statutową działalnością branżową nie prowadzi innej działalności gospodarczej.

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy


37, 00, Z, ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW


2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy

36, 00, Z, POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
43, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
42, 91, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
81, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
84, 25, Z, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWAOpublikował: Piotr Chojnacki
Publikacja dnia: 11.08.2020
Podpisał: Anna Walesiak
Dokument z dnia: 14.05.2020
Dokument oglądany razy: 298